Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Słownik pojęć

A

 • A.H.P.

  Assistant House Physican - asystent oddziału wewnętrznego szpitala
 • A.H.S.

  Assistant House Suregon - astsrent oddziału chirirgicznego szpitala
 • AAI - Atlanto-axial instability

  niestabilność szczytowo-obrotowa - zmniejszenie fizjologicznego ograniczenia ruchomości struktur kręgosłupa
 • AAROM

  active assisted range of motion czynny, wspomagany zakres ruchów
 • ABDOMEN

  brzuch część tułowia ograniczona od góry przeponą od dołu miednicą
 • ABDUCTOR

  odwodziciel, mięsień, którego skurcz powoduje ruch kończyny lub jej części oddalający ją od linii pośrodkowej ciała w płaszczyźnie czołowej
 • ABDUKCJA abductio

  ustawienie kończyny lub jej części w oddaleniu od linii pośrodkowej ciała w płaszczyźnie czołowej, także czynność odwodzenia
 • ABERRACJA - aberratio

  odchylenie od normy
 • ABLACJA ablatio

  usunięcie oddzielenie, odklejenie, odwarstwienie, oderwanie, odjęcie
 • ABRAZJA - abrasio

  wyskrobanie, wyłyżeczkowanie, ścieranie
 • ABSCESSUS

  ropień - zbiorowisko ropy w jamie powstałej przez rozpad tkanek pod wpływem enzymów proteolitycznych z pochodzących granulocytów. Może być otoczony warstwą ziarniny - błona ropotwórcza A. ossis, A. Brodie - ropień Brodiego, ropień kości - ostitis focalis. zbiorowisko półpłynnej ropy w zwykle owalnej jamie położonej w środkowej części trzonu albo przynasady kości, powstaje po ograniczonym zapaleniu istoty gąbczastej kości. Charakteryzuje się powolnym wzrostem ustaje na granicy istoty zbitej i chrząstki wzrostowej, rozpoznanie głównie radiologiczne
 • AC - acromioclavicular joint

  staw barkowo obojczykowy
 • ACEFALIA

  wrodzony brak głowy
 • ACETABULUM

  panewka, kuliste zagłębienie na zewnętrznej powierzchni kości Miednicznej Służy do połączenia stawowego z kością udową
 • ACHILLESA ścięgno - tendo Calcaneus s. Achillis

  cięgno wychodzące z mięśnia brzuchatego łydki /m. gastrocnemius/ i mięśnia płaszczkowatego/ m. soleus/. Ścięgno to u góry szerokie i płaskie ku dołowi stopniowo zwęża się i grubieje . Kończy się na guzie piętowym poszerzając się. Pomiędzy ścięgnem a guzem piętowym znajduje się kaletka maziowa ścięgna piętowego /bursa tendinis calcanei/
 • ACHILLOBURSITIS

  zapalenie kaletki ścięgna piętowego (Achillesa)
 • ACHILLODYNIA

  ból spowodowany stanem zapalnym ścięgna piętowego (Achillesa)
 • ACHILLOTENOTOMIA

  chirurgiczne przecięcie ścięgna piętowego (Achillesa)
 • ACHONDROGENEZA

  Achondrogenesis - wrodzone uogólnione zaburzenie kostnienia charakteryzujące się bardzo małą masą i długością noworodka przy względnie dużej czaszce
 • ACHONDROPLAZJA

  achondropsia , chondrodystrofia płodowa, zaburzenie wzrostu chrząstek nasadowych jest przyczyną karłowatości krótkokończynowej z towarzyszącym wielkogłowiem, hipoplazją środkowej części twarzy i innymi anomaliami rozwojowymi układu kostnego
 • ACL - Anterior Cruciate Ligament, Ligamentum cruciatum anterius

  więzadło krzyżowe przednie Więzadło stawu kolanowego odchodzące szerokim pasmem od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego kości udowej i biegnie skośnie do przodu i ku dołowi przyśrodkowo zwężając się i spłaszczając .Kończy się w polu międzykłykciowym przednim kości piszczelowej. Wraz z więzadłem krzyżowym tylnym PCL silnie łączy kość udową z piszczelową kieruje kłykciami stawowymi w ruchach stawu. Układają się w kształcie litery X są połączone ze sobą stanowiąc bardzo istotne zabezpieczenie stawu szczególnie w pozycji zgięcia.
 • ACLASIA DIAPHYSIALIS

  choroba Keitha i Ehrenfrieda, exostoses multiplices - wyrośla chrzęstno-kostne mnogie. Wada ochrzęstnego tworzenia kości, brak kontroli okostnej w kształtowaniu kości w okolicy przynasady i trzonu, skrócenie kończyny proporcjonalne do wielkości wyrośli
 • ACME

  szczyt, nasilenie, kryzys choroby
 • ACNE

  trądzik
 • ADDUCTOR

  przywodziciel, mięsień, którego skurcz powoduje ruch kończyny lub jej części przybliżający ją do linii pośrodkowej ciała w płaszczyźnie czołowej
 • ADDUKCJA adductio

  ustawienie kończyny lub jej części w przywiedzeniu do linii pośrodkowej, także czynność przywodzenia - zbliżanie kończyny do osi pośrodkowej ciała w płaszczyźnie czołowej.
 • ADHD

  Attention Deficit Hiperactivity Disorder zespół nadpobudliwości ruchowej
 • ADHESIO

  przyleganie, zrost łącznotkankowy przylegających ruchomych powierzchni
 • AFAZJA - aphasia

  upośledzenie bądź zniesienie zdolności rozumienia mowy bądź zdolności wyrażania słowami myśli przy zachowanej sprawności ruchowego aparatu wykonawczego mowy.
 • AFO - ankle

  foot orthosis orteza stwu skokowego
 • AGONISTA

  mięsień współdziałający
 • AIDS

  Aquired Immune Deficiency Syndrome - zespół nabytego niedoboru odpornościowego
 • AKA

  above knee amputation amputacja powyżej stawu kolanowego
 • AKATYZJA

  acathisia, kathisiophobia niemożność siedzenia uczucie sztywności mięśniowej z niepokojem ruchowym. Występuje w chorobie Parkinsona, w zespole parkinsonowskim.
 • AKCELERACJA

  aceleratio - przyspieszenie
 • AKINEZA

  akinesis - bezruch
 • AKROAGNOZJA

  acroagnosia - utrata poczucia obecności swojej kończyny, kończyn.
 • AKROANESTEZJA

  croanesthesia utrata czucia powierzchownego w dystalnych częściach kończyn
 • AKROCEFALIA

  acrocephalia - czaszka wieżowata, czaszka stozkowata
 • AKROMEGALIA

  acromegalia choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (po zakończeniu okresu wzrostu) najczęściej przez czynny hormonalnie gruczolak przedniego płata przysadki. Charakteryzuje się przerostem kości i tkanek miękkich obwodowych części kończyn (głównie rąk i stóp) oraz żuchwy, języka, nosa i guzów czołowych.
 • AKROMION

  acromion - punkt somatometryczn
 • AKROOSTEOLIZA

  acroosteolysis - zniszczenie obwodowych części paliczków z zanikiem tkanek miękkich na tle neurogennym, zapalnym, cukrzycy.
 • AKROPARESTEZJA

  acroparaeshesia - odczuwanie drętwień, kłucia w częściach dalszych kończyn głównie w palcach rąk, rękach i przedramionach.
 • AKROPODION

  acropodion - punkt somatometryczny położony na najbardziej do przodu wysuniętej części stopy (na szczycie I lub II palca)
 • AKROSKLERODERMA

  acrosclerodermia - odmiana twardziny uogólnionej, dotycząca zwłaszcza dalszych części kończyn o przewadze zaburzeń naczynioruchowych cechująca się szczególnie przewlekłym przebiegiem o przewadze objawów zanikowych.
 • AKSON

  axonum , neuritum, neuryt - włókno nerwowe osiowe; odchodząca pojedynczo od neuronu wypustka różnej długości. Przewodzi impulsy nerwowe od ciała komórki nerwowej na zewnątrz.
 • ALARE

  punkt kefalometryczny / pomiaru czaszki/ położony na najbardziej dobocznie wysuniętym brzegu skrzydełka nosa.
 • ALGODYSTROFIA

  dystrofie odruchowe prowadzące do bólu i do zaburzeń naczynioruchowych i uogólnionego zaniku kostnego w zespołach bark-ręka i biodro-stopa
 • ALGOMETRIA

  pomiar natężenia bólu przy zastosowaniu ucisku.
 • AMAUROSIS

  ślepota
 • AMELIA

  wrodzony brak kończyn
 • AMPUTATIO

  odjęcie kończyny bądź jej części
 • AMPUTATIO AMNIOTICA

  amputacja w okresie płodowym
 • ANDERSONA APARAT

  orteza kończyny górnej stabilizująca nadgarstek ograniczająca przeprost paliczków bliższych i wspomagająca mięśnie prostowniki palców
 • ANKYLOSIS

  patrz Ankyloza
 • ANKYLOSIS

  ibrosa - sztywność stawu wskutek włóknistego zrostu
  in abductione - sztywność w odwiedzeniu
  in adductione - sztywność w przywiedzeniu
  in extensione - sztywność w wyproście
  in flexione - sztywność stawu w zgięciu
  in rotatione externa - sztywność stawu w obrocie na zewnątrz
  interna - sztywność stawu w obrocie do wewnątrz
  ossea - sztywność stawu wskutek kostnego zrostu powierzchni
 • ANKYLOZA

  zesztywnienie stawu powstałe w wyniku choroby lub urazu uszkadzającego powierzchnie stawowe do tego stopnia, że stają się zdolne do trwałego zrośnięcia się ze sobą.
 • ANTAGONISTA

  mięsień przeciwdziałający
 • ANTEFLEXIO

  przodozgięcie, przodowygięcie
 • ANTETORSIO

  przodoskręcenie, skręcenie wokół długiej osi ku przodowi - colli femoris - przodoskręcenie szyi kości udowej
 • ANTEVERSIO

  zwrot ku przodowi, obrót ku przodowi
 • ANTYSEPTYKA

  antisepsis - zapobieganie zakażeniom poprzez niszczenie lub zahamowanie rozwoju wywołujących je drobnoustrojów głównie za pomocą środków chemicznych
 • ANURIA

  bezmocz, całkowite ustanie czynności wydalniczej nerek lub brak moczu w pęcherzu na skutek zatkania moczowodów w praktyce klinicznej termin dla dobowej diurezy poniżej 100 ml
 • APARAT ORTOTYCZNY

  patrz Orteza
 • APARAT PROTETYCZNY

  patrz Proteza
 • APB - abduktor pollicis brevis

  mięsień odwodziciel kciuka krótki
 • APERTURA

  otwór
 • APEX

  szczyt
 • APHASIA

  patrz Afazja
 • APL - abduktor pollicis longus

  mięsień odwodziciel kciuka długi
 • APLAZJA -aplasia

  brak kończyny lub jej części wskutek zahamowania wzrostu zarodka
 • APOFIZA - apophysis

  odrostek uwypuklenie kości w miejscu przyczepu mięśnia lub więzadła, na przykład guzowatość piszczeli apofiza
 • APONEUROSIS

  rozcięgno mocna błona zbudowana z włókien łącznotkankowych osłaniająca mięśnie lub służąca jako przyczep dla mięśni płaskich a. plantaris - rozcięgno podeszwowe, silne, często dwuwarstwowe pasmo rozpoczynające się na guzie piętowym. Pokrywa zginacz krótki palców, częściowo jest z nim zrośnięte. Dzieli się na 5 odnóg do pięciu palców, odchodzą od nich małe pęczki do skóry pod głowami kości śródstopia.
 • APOPHYSITIS CALCANEI

  jałowa martwica nasady guza kości piętowej występuje u dzieci między 5 a 16 rokiem życia
 • ARCUS

  łuk
 • AROM

  active range of motion - zakres ruchów czynnych
 • ARTHRODESIS

  zabieg usztywniający staw lub usztywnienie stawu uzyskane na drodze
  - operacyjnej
  - extraarticularis - usztywnienie pozastawowe
  - intraarticularis - usztywnienie śródstawowe
 • ARTHRORHISIS

  operacyjne zaryglowanie ruchów stawu
 • ARTHROTOMIA

  operacyjne otworzenie stawu
 • ARTICULATIO

  staw - rodzaj ruchomego połączenia kości. Połączenia wolne.

  W stawie wyróżniamy:

  1. Elementy stałe:
   - Powierzchnie stawowe pokryte chrząstką /facies et cartilagines
   - articualtiones
   - Torebkę stawową /capsula articularis
   - Jamę stawową / cavitas articularis
  2. Elementy niestałe:
   - Więzadła stawowe /ligamenta articularia
   - Krążki stawowe /disci articulares
   - Łąkotki /meniski articulares
   - Obrąbki /labra glenoidalia  Stawy dzielimy na:
  - proste, w skład którego wchodzą dwie kości
  - złożone, o większej ilości kości.

  Ze względu na ukształtowanie powierzchni i możliwe ruchy wyróżnia się:

  1. Staw zawiasowy /ginglymus - staw jednoosiowy pozwala na ruchy w jednej płaszczyźnie na zgięcie /flexio i prostowanie /extensio. Przykładem są stawy międzypaliczkowe.
  2. Staw obrotowy - art.trochoidea - staw jednoosiowy pozwala na ruchy obrotowe /rotatio w obydwie strony. Przykładem jest staw promieniowo-łokciowy bliższy.
  3. Staw śrubowy - art. cochlearis - staw jednoosiowy pozwala na ruchy obrotowe i przesuwanie podłużne. Przykładem jest staw zęba kręgu obrotowego.
  4. Staw elipsoidalny - art. ellipsoidea czyli kłykciowy art. condylaris Staw dwuosiowy. Ruchy odbywają się w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przykładem jest staw promieniowo-nadgarstkowy z ruchami zgięcia dłoniowego i grzbietowego /flexio palmaris et dorsalis oraz przywodzenia i odwodzenia /adductio et abductio oraz ruchu wypadkowego - obwodzenia circumductio.
  5. Staw siodełkowy - art. sellaris Staw dwuosiowy. Przykładem jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. Wykonywane w nim ruchy to przywodzenie, odwodzenie, przeciwstawienie /oppositio, odprowadzenie /repositio i obwodzenie.
  6. Staw kulisty wolny - art. spheroidea. Staw wieloosiowy. Przykładem jest staw ramienny. Możliwe do wykonania ruchy to: zginanie (podnoszenie), prostowanie (opuszczanie) przywodzenie i odwodzenie ruchy obrotowe - do wewnątrz nawracanie /pronatio i odwracanie /supinatio.
  7. Staw kulisty panewkowy - art. cotylica. Staw wieloosiowyBardziej ograniczony od poprzedniego zakres ruchów z racji obejmowania przez panewkę większej części głowy. Przykładem jest staw biodrowy.
  8. Stawy nieregularne - art. irregularis Zawierają często krążki stawowe Przykładem może być staw mostkowo-obojczykowy.
  9. Stawy płaskie - art. planae. Przykładem mogą być stawy kręgów, stawy nadgarstka, stepu. W ruchach jakiejś części ciała bierze udział kilka stawów, tworząc łańcuch stawowy.
 • ARTRODEZA

  chirurgiczne usztywnienie stawu; patrz arthrodesis
 • ARTROPATIA - arthropathia

  choroba stawu zwłaszcza długotrwała o zmiennych objawach tabica - zmiany stawu na tle kiły
 • ARTROPLASTYKA - arthroplastica

  zabieg wytwórczy, odtwórczy stawu
 • ARTROSKOPIA

  wziernikowanie stawu, badanie diagnostyczne z możliwością działania terapeutycznego w obrębie struktur stawowych polegające na przesskórnym wprowadzeniu w obręb stawu lub okołostawowo metalowej prowadnicy z urządzeniami przenoszącymi obraz i urządzeniami umożliwiającymi manipulowanie w obrębie struktur stawowych- pobranie wycinka tkanki, resekcje struktur, działania naprawcze zszycie, wszczepienie, odbarczenia.
 • ARTROZA - arthrosis

  przedwczesne zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw (chrząstki stawowej, warstwy podchrzęstnej kości, płynu stawowego, torebki stawowej, więzadeł i mięśni). W przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia chrząstki stawowej, przebudowy kości z tworzeniem wyrośli kostnych (tzw. osteofity), stwardnienia warstwy podchrzęstnej oraz do powstawania torbieli podchrzęstnych.
 • AS

  ankylosing spondylitis - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • ASEPTYKA

  asepsis - zasada postępowania mająca na celu niedopuszczenie do zakażenia drobnoustrojami przez stosowanie narzędzi i sprzętu opatrunkowego, leków wyjałowionych za pomocą środków głównie fizycznych.
 • ASPIRACJA

  pobranie próbki lub usunięcie płynu, gazu z miejsca jego zebrania się przy pomocy ssaka, strzykawki
 • ATENUACJA

  odzjadliwianie zarazków ; sztuczne otrzymywanie niezjadliwych zarazków niechorobotwórczych, szczepów wirusów lub bakterii poprzez zmianę gospodarza, podłoża, temperatury namnażania
 • ATFL

  anterior talofibular ligemant - więzadło skokowo-strzałkowe przednie
 • ATLAS

  krąg szczytowy
 • ATONIA

  wiotkość, brak napięcia mięśniowego
 • ATRESIA

  zarośnięcie
 • ATROFIA

  atrophia - zanik
 • AUSKULTACJA

  auscultatio - osłuchiwanie jedna z podstawowych metod badania fizykalnego / przedmiotowego polegająca na odbieraniu przez osobę badającą dźwięków związanych z procesami mającymi miejsce w róznych narządach zazwyczaj za pomoca słuchawki lekarskiej.
 • AVN

  avascular necrosis - martwica jałowa kości
 • AWULSJA

  oderwanie
 • AXONOTMESIS

  uszkodzenie aksonów z zachowaniem ciągłości endoneurium, epineurium. Klasyfikacja Seddona / 1943/.