Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

RODO

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Life+ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wesoła 37A, 25-363 Kielce. Kontakt z nami możliwy jest przy pomocy numeru telefonu: +048 (41) 343-71-24 lub mailowo – life-plus@life-plus.pl.  

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, w Life+  powołano Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@life-plus.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające Life+  przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Realizacja sprzedaży oraz zamówień indywidualnych lub wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty produkujące wyroby medyczne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierzy oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem i obsługę księgową. Dane osobowe w zakresie danych wrażliwych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, w zakresie dowodów księgowych przez okres 10 lat, a w pozostałym zakresie do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Obsługa reklamacji i windykacji.

Podstawą prawną do realizacji tego celu jest prawnie uzasadniony interes jakim jest doskonalenie usług i obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa mogą być producenci wyrobów medycznych oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, usługi nadzoru nad oprogramowaniem i obsługę księgową oraz podmiotom świadczącym usługi prawnicze. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Zapewnianie bezpłatnych badań lub konsultacji ze specjalistami

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a oraz h RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe są podmioty świadczące usługi medyczne oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem. Dane są przechowywane do zakończenia konsultacji albo badań  lub do czasu wycofania zgody.

Prowadzenie sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie prowadzonego konta oraz na podstawie umowy w zakresie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane mogą być przekazywane są podmioty świadczące obsługę sklepu, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie oraz podmioty  świadczące usługi poczty elektronicznej. Dane są przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, a w przypadku dokonania zakupu do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Realizacja zleceń z NFZ

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty produkujące wyroby medyczne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierzy oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem i obsługę księgową.  Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.

Utrzymywanie kontaktu z Państwem, w tym oferowanie produktów i usług

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W sytuacjach gdzie wyrażali Państwo zgodę, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na prawo do przetwarzania zrealizowanego wcześniej. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. zrealizowanie zlecenia indywidualnego lub uczestniczenie w konsultacjach ze specjalistami. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).