Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Program PEGAZ 2010 – Aktywny Samorząd

O programie

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r.,
zmieniona uchwałą nr 5/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 15 czerwca 2012 r.

Program jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

CEL GŁÓWNY - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej A i E
Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego B1-B4
Likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się – umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności C i D
Umożliwianie pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie F

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

obszaru A - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu ruchu,

obszaru B1 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,

obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku,

obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia posiada:

 orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,

obszaru C - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

z zastrzeżeniem ust. 2,

obszaru D - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszaru E - jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

obszaru F - jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
 

 • w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym (grupa inwalidzka, o niezdolności do pracy itp.)
 • w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.


Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 • którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
 • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy,
  o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

PROGRAM Aktywny Samorząd 2013

Dofinansowania do zakupu inwalidzkich wózków o napędzie elektrycznym będzie w tym roku funkcjonować w ramach: Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się: Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Osoby, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, muszą:

 • posiadać znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • być w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej ( wiek emerytalny) bądź też być zatrudnionymi,
 • posiadać dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
Limit dofinansowania to 7.000 zł, Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, gdy:

 • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych
 • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu

Wkład własny osoby biorącej udział w programie to 10% ceny brutto zakupu. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W 2013 roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • studiują,
 • uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
 • realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
 • wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
 • są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,
 • które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
 • które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem),

Przyjmowanie wniosków nastąpi w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 30 września.
W 2013 r. wszystkie samorządy powiatowe realizują program.
Dofinansowania do napraw wózków elektrycznych w tym roku będą realizowane w ramach: Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się: Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Limit dofinansowania to 2.000 zł. Nie wymaga się wkładu własnego.
Ważną informacją jest, że: beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu. Wystarczy, że posiadany wózek stracił okres gwarancyjny.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html