Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  W ramach obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń zdrowotnych przysługują nam przedmioty ortopedyczne, których koszty w całości lub częściowo refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia (są to tzw. refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

  Podstawowe informacje

  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to wyroby , których stosowanie ma wpływ na proces terapii, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej  przyczyniając się do ograniczenia istniejącej dysfunkcjonalności i poprawiając komfort życia. Wśród nich wyróżniamy protezy zastępujące brakującą strukturę i niektóre jej funkcjie, Ortezy wspomagające, korygujące funkcje istniejącej struktury, Epitezy korygujące funkcje estetyczne bez przejmowania funkcji zastępowanej/ wspomaganej/ struktury.

  W ramach ubezpieczenia zdrowotnego mamy prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze bezpłatnie lub za częściową opłatą.

  Zasady na jakich możemy się ubiegać o zaopatrzenie w ten sprzęt określone zostały w ustawie i świadczeniach opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

  3. Zasady na jakich można ubiegać się o zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi określone zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135, ze zm.), oraz rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
   - z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.(Dz. U. Nr 275, poz.2732 ze zm.)
   - z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki.(Dz. U. Nr 276, poz. 2739 ze zm.)

 • Jakie są zasady refundacji zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych?

  Podstawą do uzyskania zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest zlecenie, które może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista) bądź felczer.

  Zlecenie musimy potwierdzić w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Możemy je dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną.

  Zlecenie ważne jest przez okres:

  • 30 dni od daty wystawienia, jeśli dotyczy zaopatrzenia w comiesięczne środki pomocnicze (pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu);
  • 90 dni od daty wystawienia, jeśli dotyczy przedmiotów ortopedycznych i pozostałych środków pomocniczych

  Jeśli zlecenie dotyczy comiesięcznego zaopatrzenia w środki pomocnicze otrzymamy z Funduszu „Kartę zaopatrzenia comiesięcznego” na okres 12 miesięcy. Dzięki temu nie będziemy musieli potwierdzać co miesiąc naszego zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ. Dla zleceń na przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze nie jest wydawana Karta. Po potwierdzeniu takiego zlecenia i jego zewidencjonowaniu Fundusz prześle je nam na wskazany przez nas adres.

 • Gdzie możemy zrealizować zlecenie?

  Zlecenia realizowane są przez świadczeniodawców w całym kraju, którzy podpisali z Funduszem umowę.

  Jeśli realizujemy zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, powinniśmy u świadczeniodawcy przedstawić „Kartę zaopatrzenia comiesięcznego” oraz aktualnie wydane przez lekarza zlecenie.

  Jeśli realizujemy zlecenie na przedmioty ortopedyczne lub inne środki pomocnicze to powinniśmy u świadczeniodawcy przedstawić aktualne zlecenie potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ.

  Pamiętajmy, że Fundusz pokryje koszty środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli wybrany przez nas sprzęt będzie droższy, część kosztów będziemy musieli pokryć we własnym zakresie.

 • Naprawa przedmiotów ortopedycznych

  Jeśli zakupiony przez nas sprzęt ortopedyczny wymaga naprawy musimy zwrócić się do oddziału wojewódzkiego NFZ z prośbą o wystawienie wniosku na jego naprawę. Wniosek taki musimy przedstawić świadczeniodawcy w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Fundusz refunduje koszty naprawy po wygaśnięciu okresu gwarancji (do tego czasu naprawy powinny być wykonywane w ramach gwarancji). Pamiętajmy, że również w przypadku napraw obowiązują określony limity cenowe, do wysokości których Fundusz może je finansować.

 • Jakie są zasady refundacji zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

  O dofinansowanie ze środków PFRON-u zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:
   a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, (na dzień 1.08.2008r. jest to 1441,99 PLN)
   b) 65% przeciętnego wynagrodzenia — w przypadku osoby samotnej (na dzień 1.08.2008r. jest to 1874,58 PLN)
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

  Dofinansowanie ze środków PFRON-u następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, cel dofinansowania, oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niezdolności do pracy. W przypadku osoby prowadzącej działalność, osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wniosek powinien zawierać: nazwę podmiotu i adres siedziby, NIP, status prawny i podstawę działania, dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy, przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych. Wniosek powinien również zawierać: nazwę banku i numer rachunku bankowego, miejsce i cel dofinansowania, przewidywany koszt realizacji, informację o kwotach przyznawanych wcześniej przez Fundusz, wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

  Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację.

  Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.

  Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia. Podstawę dofinansowania stanowi umowa. Przekazanie środków Funduszu na realizację następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.

  Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl