Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Leczenie uzdrowiskowe a turnusy rehabilitacyjne

Osoby ze stomią mogą korzystać z dwóch form leczenia, nazwijmy go umownie sanatoryjnego – leczenia uzdrowiskowego i turnusów rehabilitacyjnych – przewidzianych w polskich przepisach. Powyższa terminologia wynika z przepisów stosowanych w odpowiednich Ustawach. Sama stomia nie jest jednostką chorobową, ale efektem choroby wymagającym specyficznego rodzaju zaopatrzenia. Możemy powiedzieć nawet, że stomia to swego rodzaju oprotezowanie (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia niezbędny sprzęt stomijny określa się jako środki pomocnicze). Pierwsza forma dotyczy korzystania z leczenia uzdrowiskowego dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ na podstawie Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). Szczegółowe wytyczne odnośnie kierowania pacjentów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifi kowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia (§ 4 Rozporządzenia):
1) stan zdrowia pacjenta;
2) możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
3) przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk, o których mowa w art. 13
     ust. 1 ustawy;
4) efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
5) zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.
Z kolei § 5 niniejszego Rozporządzenia wyróżnia następujące przeciwwskazania:
1) stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować
    pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
2) choroba zakaźna w fazie ostrej;
3) ciąża i połóg;
4) czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
a) 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
b) 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych - od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.
Druga forma wynika z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz. U. z 1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm). Są to tak zwane turnusy rehabilitacyjne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Środki finansowe na turnusy pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje odpowiednie środki do wszystkich powiatów i pozostają one w dyspozycji Powiatowych i Miejskich (miasta na prawach powiatu) Centrach Pomocy Rodzinie.
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o:
1. Zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
2. Całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów 
3. Niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości
przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
UWAGA!!! Z racji na różne gospodarowanie budżetem poszczególnych powiatów może się okazać, że rada powiatu podejmie decyzje o innym podziale środków z PFRON i wtedy dofinansowania mogą być np. raz na dwa lata lub też może nie być dofi nansowania w danym roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w  rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj.:
1. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na  
    okres trwania turnusu rehabilitacyjnego.
2. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób  
     niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na  
    określony turnus.
3. Wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego 
   turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
Na podstawie – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

 

Andrzej Piwowarski
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO