Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Jak uzyskać dofinansowanie NFZ, Fundusze PCPR, MOPS

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania


Poniżej przedstawiamy Państwu schemat uzyskiwania dofinansowania na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy

Najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty. (lekarz rehabilitacji, ortopeda, chirurg).

 

Refundacja NFZ


Po otrzymaniu zlecenia na niezbędny przedmiot ortopedyczny (orteza, sznurówka, gorset itp.) należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
Następnie pozostaje już tylko wybrać produkt z naszej oferty i skontaktować się z naszym działem handlowym lub przedstawicielem – posiadamy bogatą ofertę artykułów ortopedycznych wraz z fachowym doradztwem i szeroką siecią dystrybucji.


Produkt jest wydawany bezpłatnie lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowania a końcową ceną produktu. Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ?

Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR / MOPS

 

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów:

Ksero zlecenia (wniosku) na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna. Faktura powinna zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym oddziale PCPR/MOPS).
Numer NIP.


Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

   
2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Ten rodzaj dofinansowania pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 60% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w. ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedycznego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zalecaniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokładnie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postąpić j/w.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione dokumenty:

orzeczenie o niepełnosprawności
dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)


Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Likwidacja barier

Ważnym problemem z jakim borykają się niepełnosprawni są bariery architektoniczne, które niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do różnych miejsc.

W związku z tym podejmowane są działania, zmierzające do likwidacji barier, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną
z przestrzeni życiowej, na którą składa się urbanistyka, architektura, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.

Likwidacja barier architektonicznych polega na podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej.

Likwidacja barier technicznych to inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwala osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonować.

Likwidacja barier w komunikowaniu się, to działania mające na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji.

Na likwidację barier funkcjonalnych można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeśli likwidacja barier dokonywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo też w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery, lub posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych niepełnosprawni mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeśli:

 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej
 • mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie.

Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych:

Likwidacja barier architektonicznych Likwidacja barier w komunikowaniu się Likwidacja barier technicznych
 • budowa pochylni
 • dźwig osobowy
 • podnośnik
 • poręcze w ciągach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja progów
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnicy i drzwi
 • podłogi antypoślizgowe
 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora
 • telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną
 • budzik świetlny/wibracyjny
 • sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.
 • instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa
 • telefon
 • CB-radio
 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób
 • montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi
 • zmiana sposobu oświetlenia
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym
 •